Kakšne vloge igrajo vaši zaposleni?

Vsi, ki smo bili kdaj del ekipe ali večje organizacije, vemo, da so dobri rezultati odvisni od več kot zgolj posameznikovih sposobnosti in strokovne usposobljenosti za opravljanje določenega dela. Povezovanje s sodelavci, nudenje medsebojne opore in pomoči ter izmenjevanje in kritično vrednotenje idej je pri marsikateremu delu bolj pomembno od individualnega prispevka zaposlenih. Prav povezanost med njimi pa je ključen vidik učinkovitega ekipnega delovanja in s tem en od ključnih ciljev organizacije.    

Zakaj bi moral vsak HR oddelek poznati timske vloge?

Čeprav na učinkovitost ekip vplivajo različni dejavniki, so eden izmed bolj prepoznanih in raziskanih prav timske vloge in njihov vpliv na delo v skupinah. Vsak član ekipe ima  lahko dvojno vlogo: funkcionalno in timsko. Funkcionalna vloga se nanaša na posameznikovo strokovno znanje in izkušnje, timsko vlogo pa lahko opredelimo kot skupek vedenjskih vzorcev, ki jih oseba razvije v skupini, in načinov, na katere posameznik uporablja te vzorce pri odnosu z ostalimi člani ekipe (Aritzeta idr., 2007).

Strokovno izhodišče analize timskih vlog predstavlja model M. Belbin, ki opredeljuje 9 različnih timskih vlog, ki se lahko razdelijo v 3 kategorije:

   1. Vloge, usmerjene v ideje:

  • Ocenjevalec/-ka: išče različne optimalne in strateške rešitve;
  • Vizionar/-ka: ustvarjalno razvija ideje izven okvirjev;
  • Specialist/-ka: poglablja znanje na svojem strokovnem področju;

   2.  Vloge, usmerjene v akcijo:

  • Strateg/-inja: ideje vestno in sistematično spreminja v jasne načrte;
  • Perfekcionist/-ka: pozorno preprečuje pojavljanje napak ali zamud;
  • Izvajalec/-ka: osredotočeno in vztrajno dosega zastavljene cilje;

   3. Vloge, usmerjene v ljudi:

  • Koordinator/-ka: optimalno in objektivno razporeja ekipe in delo;
  • Motivator/-ka: skrbi za dobro počutje in povezanost v timu;
  • Konektor/-ka: ves čas skrbi za stik in komunikacijo, tudi izven tima;

Zaradi različnih usmeritev timskih vlog je pomembno vključiti čim več različnih vlog v določeno ekipo. Ker ljudje pogosto prevzamejo več kot le eno vlogo, za vključevanje vseh ni potrebno vključiti devet različnih ljudi z devetimi različnimi vlogami.

Timske vloge odločilno vplivajo na učinkovitost in uspešnost ekip

Pri oblikovanju učinkovite ekipe je pomembno uravnotežiti usmerjenost organizacije med strokovnostjo, doseganjem ciljev in povezovanjem zaposlenih v ekipah. Na podlagi naših analiz različnih organizacij ugotavljamo, da so bolj ciljno naravnani timi pogosto manj povezani med sabo, prav tako pa se se člani skupine slabo poznajo. Opuščanje usmerjenosti organizacije na vidike timske dinamike, ki presegajo zgolj individualno doseganje ciljev, lahko vodi do težav v organizaciji dela, pomanjkanju motivacije in usklajenosti med zaposlenimi. Poleg tega lahko zmanjša tudi zaupanje v tim in vodstvo, hkrati pa spodbuja stagnacijo in ohranjanje "statusa quo".

Ali so timske vloge edini pomembni dejavnik učinkovite ekipe?

Izvorna raziskava Belbinovega modela timskih vlog je pokazala, da so uspešnejše skupine gradile osebe, ki so prevzele različne timske vloge (Aritzeta idr., 2007). Določene timske vloge naj bi bile namreč različno pomembne v različnih fazah razvoja. Kot primer naj navedemo, da sta v začetnih fazah razvoja bolj pomembna izvajalec in koordinator, saj je izvajalec osredotočen na opravljanje nalog in doseganje ciljev, koordinator pa na sestavljanje tima in razporejanje dela (Aritzeta idr., 2007).

Vendar pa vse raziskave ne potrjujejo pomena raznolikosti timskih vlog kot ključni ločnici med uspešnimi in neuspešnimi ekipami (Batenburg idr., 2013). Pomembneje od povezovanja timskih vlog s produktivnostjo ekipe je zavedanje, da so timske vloge eden od gradnikov povezanosti ekipe ter da lahko posredno vplivajo na njeno učinkovitost. Predvsem pa so timske vloge le eden izmed številnih dejavnikov, ki vplivajo na soočanje ekip s kompleksnimi problemi sodobnega časa.

Quantifly prepozna timske vloge vaših zaposlenih in izboljša dinamiko med njimi

Katero timsko vlogo posameznik prevzame v ekipi, je povezano z različnimi dejavniki. Timske vloge namreč predstavljajo kompleksen skupek kognitivnih, osebnostnih, motivacijskih, izkušenjskih in področno-specifičnih dejavnikov. quantifly vam lahko pomaga, da s pomočjo kakovostne, s statističnimi metodami podkrepljene analize, prepoznate timske vloge in njihovo porazdeljenost v vašem timu. Pri naši analizi pa zajamemo tudi druge pomembne vidike organizacijske dinamike (npr. socialna povezanost, kompetentnost tima, potencial rasti ipd.). V poročilu, ki ga prejmete po opravljeni analizi, najdete tudi konkretne in uporabne nasvete, s katerimi lahko vašo timsko dinamiko še dodatno izboljšate.

Viri:
Aritzeta, A., Swailes, S. in Senior, B. (2007). Belbin’s team role model: Development, validity and applications for team building. Journal of Management Studies, 44 (1),  96–118. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00666.x
Batenburg, R., van Walbeek, W. in der Maur, W. (2013). Belbin role diversity and team performance: Is there a relationship? Journal of Management Development, 32 (8), 901–913. https://doi.org/10.1108/jmd-08-2011-0098
Zakrajšek, T. (2. 1. 2015). Creating and Leading Effective Teams: Belbin’s Team Roles. Psychology of work. Pridobljeno z https://psihologijadela.com/2015/01/02/oblikovanje-in-vodenje-ucinkovitih-timov-belbinove-timske-vloge/