Je merjenje organizacijske kulture in klime res dovolj?

Organizacijska kultura in klima sta ključna dejavnika uspeha vsake organizacije. Merjenje in razumevanje teh dejavnikov je pomembno za izboljšanje delovnih procesov, povečanje produktivnosti ter zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih. Vendar pa se pogosto zgodi, da merjenje samo organizacijske kulture in klime ni dovolj, saj ne zajema celotne slike delovanja organizacije.

Kaj je organizacijska kultura?

Čeprav sta pojma - organizacijska kultura in klima - med seboj povezana, ju ločujejo specifične značilnosti, ki ju je pomembno razumeti in meriti.

Organizacijska kultura je globlji in trajnejši koncept, ki opisuje vrednote, prepričanja, običaje in obnašanje znotraj organizacije. To je skupek skupnih prepričanj, norm, vedenj in vrednot, ki oblikujejo, kako se ljudje obnašajo in delujejo znotraj organizacije. Čeprav je kultura težje opredeljiva in se spremembe v njej razvijajo počasneje, je ključna za dolgoročni uspeh organizacije.

Kaj je organizacijska klima?

Organizacijska klima je bolj površinska in se nanaša na trenutno vzdušje, ki prevladuje v organizaciji. To vključuje zaznavanje zaposlenih o okolju, komunikaciji, odnosih, zadovoljstvu, motivaciji in splošnem vzdušju. Klima je bolj občutljiva na spremembe in lahko hitreje odraža aktualno stanje v organizaciji.

Zakaj meriti organizacijsko kulturo in klimo?

Merjenje obeh – organizacijske kulture in klime – je ključno za učinkovito upravljanje in izboljšanje organizacij. Ne gre le za način ugotavljanja stanja, temveč je ključno za izboljšanje organizacijskega delovanja. Pomaga pri prepoznavanju področij, kjer je potrebna sprememba, in omogoča vpogled v učinkovitost vodenja, kar lahko vodi k boljši produktivnosti, pripadnosti in zadovoljstvu zaposlenih, ustvarjalnosti in nasploh k dolgoročnemu uspehu organizacije.

Grafični prikaz različnih metrik organizacijske kulture in klime (npr. psihološka varnost, skladnost motivacijskih dejavnikov, vzdušje, avtonomija)
Merjenje organizacijske kulture in klime je ključno za optimalno delovanje organizacije.

Nekaj razlogov za merjenje kulture in klime

1. Razumevanje zaposlenih:

Merjenje omogoča organizacijam, da pridobijo globlji vpogled v miselnost, vrednote in pričakovanja zaposlenih. S tem lahko bolje razumejo, kaj jih motivira, kaj cenijo in kakšno okolje potrebujejo za optimalno delo.

2. Identifikacija močnih in šibkih točk:

S poznavanjem kulture in klime lahko organizacije prepoznajo svoje močne in šibke točke. To omogoča usmerjanje prizadevanj za izboljšanje tam, kjer je to najbolj potrebno.

3. Ustvarjanje uspešnejšega delovnega okolja:

Boljše razumevanje organizacijske kulture in klime omogoča oblikovanje delovnega okolja, ki je bolj v skladu s potrebami zaposlenih, kar vodi k večji produktivnosti, zvestobi zaposlenih in boljšemu delovnemu vzdušju.

4. Usmerjanje strategije in vodenja:

Podatki o kulturi in klimi služijo kot osnova za prilagajanje strategij vodenja. Vodstvo lahko prilagodi svoje pristope in politike, da bolje odražajo potrebe organizacijskega okolja.

5. Ohranjanje konkurenčnosti:

Organizacije, ki razumejo svojo kulturo in klimo, so bolje pripravljene za spremembe in prilagoditve, kar je ključno za ohranjanje konkurenčnosti na trgu.

6. Zmanjšanje konfliktov in izboljšanje sodelovanja:

Razumevanje kulture in klime lahko zmanjša konflikte med zaposlenimi, saj omogoča boljše sodelovanje in komunikacijo ter oblikovanje skupnih vrednot.

7. Privabljanje in zadrževanje talentov:

Organizacije z jasno definirano in pozitivno kulturo ter klimo so bolj privlačne za zaposlene. To lahko pripomore k privabljanju in zadrževanju najboljših talentov na trgu dela.

“Ko vzpostaviš dobro klimo, klimo zaupanja, je to najboljša blagovna znamka delodajalca.” 

Anisa Faganelj, Incom Leone

Z merjenjem organizacijske kulture in klime organizacije ne le izboljšujejo svoje delovanje, temveč tudi postavljajo temelje za dolgoročni uspeh. Spremembe, ki sledijo tem podatkom, omogočajo organizacijam, da ostanejo prilagodljive, inovativne ter konkurenčne v vedno spreminjajočem se okolju.

Preberite, kako so v podjetju Elpro Križnič s pomočjo analize odkrili razlike v kulturi med oddelki. 

Merjenje organizacijske kulture in klime seveda ne sme biti enkraten dogodek, saj se kot dinamična entiteta s časom spreminjata. Redno spremljanje in prilagajanje strategij in praks v skladu s pridobljenimi podatki je ključno za ohranjanje zdrave in uspešne organizacijske kulture ter klime.

Kako iti globje od merjenja kulture in klime?

Vsakdo, ki je kdaj opazoval valove oceanov, se zaveda, da pravi vpogled v njihovo gibanje zahteva več kot le površinski pregled. Podobno je z organizacijo. Površinske metrike kulture in klime so zgolj valovi, ki ponujajo le delno sliko. Če želimo resnično razumeti organizacijsko dinamiko, moramo iti globlje in jo raziskovati kot kompleksno komunikacijsko omrežje.

V sodobnem intelektualnem delu večina organizacij ustvarja vrednost skozi informacije, ki jih obdelujejo zaposleni. Tako postanejo ti posamezniki dejansko procesorji, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. Vsak dan prejemajo, obdelujejo in distribuirajo informacije, kar ustvarja ključno dodano vrednost.

Razmišljanje o organizaciji kot komunikacijskem omrežju postavlja poudarek na lastnostih in vlogah zaposlenih ter na njihovih medsebojnih povezavah. To pomeni preučevanje kompetenc, vlog in načinov komunikacije znotraj organizacije. Pomembno je razumeti, kako se ta omrežja tvorijo in delujejo.

“Razumevanje tega, kako ekipa deluje in kako je zgrajeno omrežje, vam pomaga preiti iz dobrega v odlično podjetje.”

Roko Malkoč, direktor poslovne enote, Better Meds

Grafični prikazi organizacije kot kompleksnega komunikacijskega omrežja, zrisani na podlagi merjenja s sociometrijo.
Razumevanje organizacije kot kompleksnega komunikacijskega omrežja nudi globje razumevanje organizacije.

Kako torej meriti to dinamiko? Vpogled v organizacijsko kulturo in klimo je ključen, vendar ne edini. Razvoj sociometrične analize lahko odpre nova vrata diagnostike organizacijske dinamike. Ta analiza omogoča razumevanje povezav med zaposlenimi in projiciranje ter reševanje različnih izzivov, s katerimi se organizacija sooča.

Zato je ključnega pomena, da se organizacije ne osredotočajo le na površinske metrike, temveč tudi na globlje razumevanje svojega notranjega komunikacijskega omrežja. To bo omogočilo boljšo učinkovitost, boljše reševanje problemov in posledično dolgoročen uspeh.

Preberite, kako so v podjetju Better Meds z razumevanjem komunikacijskih tokov lahko ustrezno ukrepali in dosegli večjo učinkovitost sodelovanja.

Sociometrija kot način merjenja

Sociometrija je metoda, ki se osredotoča na analizo socialnih vezi med posamezniki znotraj organizacije. S pomočjo sociometrije lahko identificiramo ključne osebe znotraj organizacije, ki imajo velik vpliv na komunikacijo in sodelovanje. Z analizo sociometrije lahko ugotovimo, kdo so najbolj vplivni posamezniki v organizaciji, katere skupine so bolj povezane med seboj ter kako se informacije širijo po organizaciji. Na podlagi teh informacij lahko oblikujemo strategije za izboljšanje organizacijske kulture in klime, kot tudi za optimizacijo komunikacijskih procesov znotraj organizacije.

Grafični prikaz organizacije, ki ima težave z nejasno verigo odgovornosti.
S pomočjo sociometričnih meritev lahko med drugim odkrijemo, da ima podjetje težave z nejasno verigo odgovornosti.

“Gibanja oceana ne moremo razumeti le preko opazovanja valov. Potrebno se je spustiti globje, analizirati tokove, meriti slanost … Podobno velja za organizacije, saj osnovne metrike kulture in klime niso dovolj. Če želimo resnično diagnozo, moramo organizacijo obravnavati kot kompleksno komunikacijsko omrežje.”

Luka Pregelj, Quantifly

Kako merjenje izvajamo v Quantiflyju?

Interaktivna igrica

Spoznaj Quantifly

Spoznajte nas in našo analizo na malo drugačen način.

Spoznaj Quantifly

“Spoznaj Quantifly” je interaktivna igra, preko katere lahko skozi fiktivni primer spoznate, kako točno lahko Quantifly pomaga vaši organizaciji.
Poglej več