Na kaj morate biti pozorni pred izvajanjem organizacijske diagnostike?

Organizacijska diagnostika je ključna za uspeh vsake organizacije. Merjenje in razumevanje notranjih procesov, organizacijske kulture in klime ter učinkovitosti namreč postajata temeljni kamen za trajnostno rast in konkurenčno prednost. Preden se odločite za organizacijsko diagnostiko, je ključno razumeti, kaj prinaša ta proces in na kaj je treba biti pozoren. Ne glede na to, ali se odločite za samostojno izvajanje merjenja ali najem zunanjih strokovnjakov, je ta prispevek namenjen organizacijam, ki želijo biti pripravljene na to pomembno fazo. 

Merjenje notranjih tokov, vplivov in potencialov organizacije je kot kompas, ki usmerja odločitve in akcije. Kvalitetno izvedena diagnostika ne le identificira izzive, ampak tudi ponuja dragocene vpoglede za izboljšavo in rast. S pravilnim pristopom k organizacijski diagnostiki lahko organizacija izkoristi svoj polni potencial in se učinkovito prilagodi dinamičnemu okolju ter doseže želene cilje.

Organizacijska diagnostika omogoča vpogled v realno stanje, ugotavljanje vzrokov težav in pridobivanje konkretnih smernic za izboljšave.
Organizacijska diagnostika omogoča vpogled v realno stanje, ugotavljanje vzrokov težav in pridobivanje konkretnih smernic za izboljšave.

Zakaj potrebujemo organizacijsko diagnostiko? 

  • Identifikacija: Meritve omogočajo organizacijam vpogled v močne točke ter izzive, ki jih je treba nasloviti za izboljšavo in rast.
  • Zadrževanje: Razumevanje potreb zaposlenih in prilagajanje delovnega okolja vodi do višje stopnje zadovoljstva in zadrževanja zaposlenih.
  • Produktivnost: Spodbudno delovno okolje krepi produktivnost ter spodbuja kreativnost in inovativnost.
  • Informirane odločitve: Zbiranje in analiza podatkov organizacijam olajša prepoznavanje priložnosti za izboljšave in sprejemanje strategij za večjo uspešnost.
  • Konkurenčna prednost: Kultura rednih meritev in spremljanja rezultatov omogoča organizacijam ohranjanje agilnosti ter usmerjanje v trajnostno rast in konkurenčnost.

“HR je dejansko toliko umetnosti, kot je znanosti. Zato združujmo um, argumente in številke na eni strani ter srce, zgodbo in intuicijo na drugi.” 

Edisa Avdić Çiçek, HR direktorica za Slovenijo in Evropo, Iskraemeco Group

→ Poglej tudi kratko predavanje: Edisa Avdić Çiçek – Kako pridobiti (in obdržati) podporo vodstva za izvedbo HRM aktivnosti?

Racionalno strateško HR planiranje
Organizacijska diagnostika je prvi korak na poti do uspešnega uvajanja pozitivnih sprememb.

  • Usklajevanje: Jasno določanje ciljev merjenja spodbuja organizacije, da uskladijo svoje prizadevanje s strateškimi cilji. Ta usklajenost omogoča bolj učinkovito usmerjanje resursov in pridobivanje relevantnih informacij za podporo viziji podjetja.
  • Usmerjenost: Povezovanje ciljev merjenja s strateškimi cilji organizacije zagotavlja, da so vsi procesi merjenja usmerjeni v podporo ključnim načrtom in viziji organizacije. To omogoča boljše razumevanje, kako izsledki merjenja prispevajo k doseganju ključnih ciljev organizacije.
  • Smernice: Jasno določeni cilji merjenja služijo kot smernice pri izbiri ustreznih metrik in zbiranju relevantnih podatkov. S tem organizacije lažje ovrednotijo učinkovitost in sprejemajo prilagoditve za doseganje postavljenih ciljev.
  • Usmerjeni napori: Jasno določeni cilji merjenja omogočajo organizaciji, da usmeri svoje napore in vire v ključne vidike, ki imajo največji vpliv na doseganje želenih rezultatov.

“Določimo prioritete in podpirajmo poslovno strategijo. Nekaterih aktivnosti naslednje leto mogoče ne bomo izvedli, jih bomo pa kasneje, ko bodo bolj relevantne in bodo bolj podprle strategijo podjetja.”

Tamara Valenčič, strokovnjakinja na področju razvoja in upravljanja talentov

→ Poglej tudi okroglo mizo: Okrogla miza – Strateški pristop k pridobivanju in zadrževanju kadrov

Izzivi in pasti pri načrtovanju in izvajanju organizacijske diagnostike

Pri načrtovanju meritev organizacijske diagnostike v podjetju se srečujemo s številnimi izzivi, pri čemer sta ena najpogostejših nizka stopnja udeležbe in zavedanje različnih deležnikov o pomenu izvajanja tovrstnih analiz. Ključnega pomena je, da že v fazi načrtovanja vzpostavimo jasen komunikacijski načrt o izvedbi merjenja ter postopno vključimo deležnike, kot so vodje, zaposleni in zunanji sodelavci. Le tako lahko dosežemo njihovo podporo in sodelovanje.

Ko se podjetje odloči za interno izvedbo analiz, se postavlja vprašanje o veljavnosti in zanesljivosti pridobljenih podatkov, zato je ključnega pomena skrbno načrtovanje. To vključuje definiranje jasnih raziskovalnih vprašanj in hipotez ter izbiro zanesljivih in veljavnih merilnih instrumentov. Pri tem je lahko kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih pristopov koristna za bolj celovito razumevanje problematike, anonimnost vprašalnikov pa je pomembna za spodbujanje iskrenosti odgovorov. Ključna je tudi skrbna statistična analiza in interpretacija podatkov, ki mora temeljiti na znanstvenih metodah in teorijah. 

Anonimnost udeležencev, varstvo podatkov in transparentna komunikacija o namenu diagnostike so ključni za pridobivanje iskrenih povratnih informacij s strani zaposlenih.

Izvajanje organizacijske diagnostike zahteva načrtovanje nadaljnjih ukrepov, zato je ključno ozaveščanje zaposlenih o rezultatih izvedene analize ter postavljanje jasnih akcijskih načrtov za izboljšave. Pomembno je razumeti, da analiza ni enkraten dogodek, temveč proces, ki zahteva redno spremljanje in prilagajanje strategij skozi čas. Zanemarjanje tega vidika lahko vodi do zastarelih spoznanj.

Redno ocenjevanje in pulzne meritve omogočajo spremljanje sprememb skozi čas, zaznavanje trendov pripadnosti, namere za odhod, fluktuacije in oblikovanje prilagoditev akcijskih načrtov. To preprečuje stagnacijo in omogoča hitrejši odziv na pozitivne in negativne spremembe v organizaciji. Svetujemo vzpostavitev stalnega procesa ocenjevanja, ki omogoča prilagajanje strategij v skladu s spremembami ter oblikovanje agilnih in učinkovitih rešitev za izboljšanje organizacijskega okolja.

Izbira ustreznega pristopa: notranja in zunanja orodja za izvedbo organizacijske diagnostike

Odločitev o uporabi internih ali zunanjih virov je odvisna od različnih dejavnikov (npr. finančni, časovni viri organizacije, cilji in želena raven specialističnega znanja). V nekaterih primerih lahko kombinacija obojega ponudi uravnoteženo rešitev, ki izkorišča prednosti obeh pristopov.

Interna izvedba meritev organizacijske diagnostike

Interna izvedba organizacijske diagnostike načeloma omogoča več specifičnih prilagoditev, a je lahko velik časovni zalogaj. Zaposleni pogosto manj zaupajo v anonimnost, interpretator rezultatov pa lahko vnaša svoja subjektivna doživljanja in pričakovanja.

Izvedba organizacijske diagnostike z zunanjim izvajalcem

Organizacijska diagnostika zunanjega izvajalca je pogosto bolj poglobljena, strokovnjaki pa so zaradi svoje nevtralne pozicije lahko objektivnejši. Po drugi strani lahko v primeru preslabega poznavanja konteksta podjetja privede do napačne razlage rezultatov.

Čeklista: Priprava na izvedbo organizacijske diagnostike

Organizacijska diagnostika omogoča poglobljeno razumevanje in izboljšanje notranjih procesov, kulture in klime ter učinkovitosti ekip. Preden pa se je torej lotite, se prepričajte, da imate jasno začrtane cilje in ste pripravljeni na morebitne izzive.

Za konec imamo za vas pripravljeno še čeklisto petih korakov za pripravo na izvedbo organizacijske diagnostike, ki vam lahko služi kot opora pri načrtovanju in izvedbi.

Najdete jo na koncu celotnega priročnika Na kaj moramo biti pozorni pred izvajanjem organizacijske diagnostike?, ki ga pridobite spodaj!

Kako organizacijsko diagnostiko izvajamo v Quantiflyju?

Interaktivna igrica

Spoznaj Quantifly

Spoznajte nas in našo analizo na malo drugačen način.

Spoznaj Quantifly

“Spoznaj Quantifly” je interaktivna igra, preko katere lahko skozi fiktivni primer spoznate, kako točno lahko Quantifly pomaga vaši organizaciji.
Poglej več